ระบบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศผลสอบ ประกาศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประกาศ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ประกาศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประกาศ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประกาศ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศ
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ประกาศ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประกาศ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประกาศ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศ
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ประกาศ
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ประกาศ